INformacje dla pracowników cmc poland sp. z o.o.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZFŚS 2020

Dokumenty, Oświadczenia, Tabela

MULTISPORT

Program Multisport dla Pracowników CMC Poland Sp. z o.o.

WCZASY RODZINNE 2020

Polska

WYCIECZKI 2020

Polska

IMPREZY INTEGRACYJNE

Wycieczki Wydziałowe

KULTURA

Bilety - Teatr, Kino, Kabaret, Koncert

EDENRED

Karty podarunkowe na MIKOŁAJKI

ZIMA W MIEŚCIE

Półkolonie dla dzieci

I TERMIN

24 luty / Emeryci/

3 – 6 marca /Pracownicy/

Dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku od co najmniej 2015 roku oraz są zatrudnione w CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.

W tym terminie 25% miejsc każdej wycieczki lub turnusu wczasów, jest zarezerwowane dla lokalizacji zamiejscowych CMC Poland Sp. z o.o. Po zamknięciu zapisów I terminu pracownicy niezakwalifikowani do wyjazdu z lokalizacji zamiejscowych w ramach powyższej puli miejsc, zostaną dopisani do list uczestników w ramach wolnych miejsc.zł

II TERMIN

25 luty / Emeryci/

9 – 13 marca /Pracownicy/

Dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku od co najmniej 2018 roku.

III TERMIN

 

16 – 20 marca /Pracownicy/

Pozostałe osoby  – z uwzględnieniem wolnych miejsc.

CMC Poland Sp. z o.o.

Regulamin Wycieczek Ogólnozakładowych, Wczasów Rodzinnych, Krajowych i Zagranicznych w roku 2020

REGULAMIN WYCIECZEK OGÓLNOZAKŁADOWYCH, WCZASÓW RODZINNYCH,

Krajowych i Zagranicznych w roku 2020

CMC Poland Sp. z o.o.

 

 1. PRZEDMIOT REGULAMIN
 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z poniższych form wypoczynku realizowanych zgodnie z zaakceptowaną ofertą spółki CMC Putex, po jej zaakceptowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i pracodawcę w trybie określonym w par. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CMC Poland Sp. z o.o. , tj.:
 • Wycieczki ogólnozakładowe,
 • Wczasy rodzinne krajowe i zagraniczne.

 

 1. UPRAWNIENIA
 2. Do korzystania z powyższych form wypoczynku uprawnione są osoby zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CMC Poland Sp. z o.o. (dalej Regulamin ZFŚS) w kolejności:
  1. Pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, a także pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, po przepracowaniu co najmniej 1 roku u Pracodawcy.

A.1  Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

                      A.2  Członkowie rodzin pracowników, o których mowa powyżej, tj.:

 1. Współmałżonkowie,
 2. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także dzieci współmałżonków – w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat
 3. Osoby wymienione w pkt b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek.
 1. Emeryci i renciści – byli pracownicy pracodawcy oraz ich współmałżonkowie i dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia jeśli ukończyły 25 rok życia jeśli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z wyjątkiem emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin, jeśli taki emeryt lub rencista – były pracownik pozostaje w stosunku zatrudnienia u innego pracodawcy lub osiąga inne dochody poza emeryturą, rentą lub świadczeniem przedemerytalnym albo CMC Poland Sp. z o.o. nie była jego ostatnim pracodawcą.
 2. Członkowie rodzin, o których mowa w pkt. A.2, pobierający rentę rodzinną po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach – byłych pracownikach.
 1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują również pracowników CMC Putex Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem wspólnej działalności socjalnej.
 2. Każdy uprawniony Pracownik a także członkowie jego rodziny mogą skorzystać JEDEN RAZ W ROKU a Emeryt i Rencista RAZ NA DWA LATA z poniższych form wypoczynku, jednocześnie wykluczając w danym roku kalendarzowym korzystanie z dofinansowania do wypoczynku poza wczasami rodzinnymi wg Tabeli dofinansowań, określonej w Załączniku nr 1 pkt 3 lit a) do Regulaminu ZFŚS:
  1. Wycieczki ogólnozakładowej
  2. Wczasów rodzinnych krajowych
  3. Wczasów rodzinnych zagranicznych, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.
 3. W przypadku wczasów rodzinnych zagranicznych osoba uprawniona może skorzystać z tej formy wypoczynku raz na 3 lata.

 

Uwaga: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach jednej z powyższych form dofinansowania wliczane jest do rocznego limitu dofinansowań (2 razy w ciągu roku), określonego w Regulaminie ZFŚS. Wypoczynek „Lato w mieście” i „Zima w mieście” nie wliczają się do niniejszego limitu dwóch dofinansowań.

 

 

III. ZAPISY

 1. Na wszystkie wyjazdy zapisy przyjmują pracownicy CMC Putex Sp. z o. o. w swojej siedzibie w następujących terminach:

 

 1. I termin (3.03 WTOREK-6.03.2020) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2015 roku oraz są zatrudnione w CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.

– W tym terminie 25% miejsc każdej wycieczki lub turnusu wczasów, jest zarezerwowane dla lokalizacji zamiejscowych CMC Poland Sp. z o.o.

Po zamknięciu zapisów I terminu pracownicy niezakwalifikowani do wyjazdu z lokalizacji zamiejscowych w ramach powyższej puli miejsc, zostaną dopisani do list uczestników w ramach wolnych miejsc.

 

 1. II termin (09.03-13.03.2020) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2018 roku, a na dzień wyjazdu mają co najmniej roczny staż pracy w CMC Poland sp.
  z o.o.

 

 1. III termin (16.03-20.03.2020) – pozostałe osoby – z uwzględnieniem wolnych miejsc.

         

 1. Ogólna liczba miejsc dla uprawnionych Emerytów i Rencistów – byłych pracowników wynosi ok. 10% uczestników wycieczki lub turnusu wczasów. Zapisy dla Emerytów i rencistów odbywać się będą przed zapisami dla Pracowników w terminach:
 1. I termin (24.02.2020) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2015 .
 2. II termin (25.02.2020) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2018 roku.

 

 1. Weryfikacja uprawnień osób zapisujących się dokonywana będzie w trakcie zapisów.

 

 1. Zapisów dokonuje się osobiście, podając miejsce wyjazdu, termin, ilość miejsc oraz numer telefonu kontaktowego.

W lokalizacjach zamiejscowych pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za zapisy i podaje tę   informację pracownikom do wiadomości.

 

 1. Nie dokonuje się zapisów telefonicznie. Jedynie lokalizacje zamiejscowe przekazują listy telefonicznie lub mailowo.

 

 1. ODPŁATNOŚĆ
 2. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązuje poniższa Tabela odpłatności w zależności od dochodu na członka rodziny [liczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu ZFŚS, pkt 2

 

Dochód

Próg

Wycieczki

[% odpłatności od ceny skierowania]

Wczasy

[% odpłatności od ceny skierowania]

Do 2.200 zł

I

10%

20%

2.201 zł – 3.500 zł

II

20%

30%

3.501 zł – 4.900 zł

III

30%

35%

4.901 zł – 6.100 zł

IV

45%

45%

6.101 zł – 7.000 zł

V

60%

60%

 

 1. Dla lokalizacji zamiejscowych wprowadza się dopłatę do dojazdu na miejsce zbiórki, w zależności od lokalizacji zakładu uczestnika, wg poniższego:
  1. Od 50 do 100 km 30 zł / osobę
  2. Od 100 do 300 km 60 zł / osobę
  3. Powyżej 300 km                 90 zł / osobę

 

Dopłata podana jest w wartości brutto i zostanie doliczona do wartości dofinansowania ZFŚS dla danego wyjazdu.

 

 1. WPŁATY.

 

 1. Opłaty za wycieczkę ogólnozakładową należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 100 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 1. Opłaty za wczasy rodzinne krajowe należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg. poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 150 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 1. Opłaty za wczasy rodzinne zagraniczne należy wpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg. poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 150 zł od osoby płatna przy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przed realizacją świadczenia.

 

 • Podpisanie umowy i dokonanie zapłaty zaliczki musi nastąpić do 10 dni roboczych od dokonania zapisu, a dla Oferty Wczasy Rodzinne „GÓRY, KUJAWY, MAZURY” – po uzgodnieniu terminu z ośrodkiem.

 

 • Brak wpłaty zaliczki w ww. terminie powoduje skreślenie uczestnika i zapisanie nowego z listy rezerwowej.

 

 • Rezygnacja z wyjazdu:

 

  1. Rezygnacja w terminie od 30 do 21 dni przed planowanym wyjazdem powoduje utratę wpłaconej zaliczki przez Klienta,
  2. Dla Oferty Wczasy Rodzinne „GÓRY, KUJAWY, MAZURY” zaliczka jest bezzwrotna, istnieje możliwość przesunięcia terminu po uzgodnieniu z ośrodkiem
  3. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem powoduje obciążenie zapisanych uczestników kosztami w wysokości 80% ceny usługi.

Powyższe ma zastosowanie jeżeli miejsca z rezygnacji nie zostaną wykorzystane przez innych   pracowników.

Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: [2,5% wartości imprezy].

 

VII. LIMITY MIEJSC

 

 1. Środki na realizację Wycieczek i Wczasów Rodzinnych zostają określone w preliminarzu wydatków z Funduszu Socjalnego na dany rok sporządzany do 31 stycznia. Ilość osób mogących skorzystać z tej formy wypoczynku zależna jest od dostępności funduszy w danej pozycji.

 

 

UWAGI!!!

 1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości uczestników przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku niezgodności z listą uczestników osoba spoza listy nie weźmie udziału w wycieczce, a rezerwujący uczestnik pokrywa 100 % ceny.
 2. Użyte dla potrzeb niniejszego regulaminu nazewnictwo nie zmienia klasyfikacji usług obowiązującej w przepisach podatkowo – rachunkowych związanych zarówno z wczasami jak i wycieczkami.
 3. W przypadku wystąpienia niejasności, co do ustaleń niniejszego Regulaminu rozstrzygające decyzje podejmują wspólnie Pracodawca oraz zakładowe organizacje związkowe, w trybie opisanym w §3 ust. 3 i 4 Regulaminu ZFŚS.