INformacje dla pracowników cmc poland sp. z o.o.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZAPISY ON-LINE 2021

Informacje, Instrukcje, Oferta On-Line

WAKACJE 2021

Polska

REGULAMIN ZFŚS

Dokumenty, Oświadczenia, Tabela

MULTISPORT

Program dla Pracowników CMC Poland Sp. z o.o.

IMPREZY INTEGRACYJNE

Wycieczki Wydziałowe

KULTURA

Bilety – Teatr, Kino, Kabaret, Koncert

EDENRED

Karty podarunkowe na Dzień Dziecka

LATO W MIEŚCIE

Półkolonie dla dzieci


Na wszystkie wyjazdy zapisy będą odbywać się w formie elektronicznej na platformie on-line zapisów lub telefonicznie u pracowników Biura Podróży CMC Putex Sp. z o.o. , w następujących terminach:

I TERMIN

6.04 – 7.04.2021 / Emeryci/

12.04. – 16.04.2021 /Pracownicy/

dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2016 roku oraz są zatrudnione w CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.

Ze względu na zmianę formy zapisów na zapisy elektroniczne, nie przewiduje się osobnej puli miejsc dla lokalizacji zamiejscowych

II TERMIN

8.04 – 9.04.2021 / Emeryci/

19.04. – 23.04.2021 /Pracownicy/

dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2019 roku, a na dzień wyjazdu mają co najmniej roczny staż pracy w CMC Poland sp. z o.o.

III TERMIN

26.04. – 30.04.2021 /Pracownicy/

Pozostałe osoby  – z uwzględnieniem wolnych miejsc.

Ogólna liczba miejsc dla uprawnionych Emerytów i Rencistów – byłych pracowników wynosi ok. 10% uczestników turnusu wczasów.

CMC Poland Sp. z o.o.

Regulamin Wczasów Rodzinnych, Krajowych w roku 2021

I. PRZEDMIOT REGULAMIN

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z poniższych form wypoczynku realizowanych zgodnie z zaakceptowaną ofertą spółki CMC Putex, po jej zaakceptowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i pracodawcę w trybie określonym w par. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CMC Poland Sp. z o.o. , tj.:

·        Wczasy rodzinne krajowe.

 II. UPRAWNIENIA

1.     Do korzystania z powyższych form wypoczynku uprawnione są osoby zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CMC Poland Sp. z o.o. (dalej Regulamin ZFŚS) w kolejności:

A.       Pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, a także pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celuprzygotowania zawodowego,  poprzepracowaniu co najmniej 1 roku u Pracodawcy.

         A.1 Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

                             A.2  Członkowie rodzin pracowników, o których mowa powyżej, tj.:

a.       Współmałżonkowie,

b.     Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także dzieci współmałżonków – w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,

c.        Osoby wymienione w pkt b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek.

B.      Emeryci i renciści – byli pracownicypracodawcy oraz ich współmałżonkowie i dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się w szkole lub studiują do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia jeśli ukończyły 25 rok życia jeśli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  z wyjątkiem emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzin, jeśli taki emeryt lub rencista – były pracownik pozostaje w stosunku zatrudnienia u innego pracodawcy lub osiąga inne dochody poza emeryturą, rentą lub świadczeniem przedemerytalnym albo CMC Poland Sp. z o.o. nie była jego ostatnim pracodawcą.

C.     Członkowie rodzin, o których mowa w pkt. A.2, pobierający rentę rodzinną po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach – byłych pracownikach.

2.     Zasady określone w niniejszym Regulaminie obowiązują również dla pracowników CMC Putex Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem wspólnej działalności socjalnej. 

3.   Każdy Pracownik uprawniony a także członkowie  jego rodziny mogą skorzystać JEDEN RAZ W ROKU, a Emeryt i Rencista RAZ NA DWA LATA z poniższych form wypoczynku, jednocześnie wykluczając w danym roku kalendarzowym korzystanie z dofinansowania do wypoczynku poza wczasami rodzinnymi wg Tabeli dofinansowań, określonej w Załączniku nr 1 pkt 3 lit a) do Regulaminu ZFŚS:

A.     Wczasów rodzinnych krajowych

 Uwaga: Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach jednej z powyższych form dofinansowania wliczane jest do rocznego limitu dofinansowań (2 razy w ciągu roku), określonego w Regulaminie ZFŚS. Wypoczynek „Lato w mieście” i „Zima w mieście” nie wliczają się do niniejszego limitu dwóch dofinansowań.

 III. ZAPISY
 1. Na wszystkie wyjazdy zapisy będą odbywać się w formie elektronicznej na platformie on-line zapisów lub telefonicznie u pracowników Biura  Podróży CMC Putex Sp. z o.o. , w następujących terminach:

A.    I termin (12.04.– 16.04.2021) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2016 roku oraz są zatrudnione w CMC Poland Sp. z o.o. co najmniej 2 lata na dzień wyjazdu.(Ze względu na zmianę formy zapisów na zapisy elektroniczne, nie przewiduje się osobnej puli miejsc dla lokalizacji zamiejscowych) 

B.  II termin (19.04. – 23.04.2021) – dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2019 roku, a na dzień wyjazdu mają co najmniej roczny staż pracy w CMC Poland sp. z o.o.

C.     III termin (26.04. – 30.04.2021) – pozostałe osoby – z uwzględnieniem wolnych miejsc.       

 1. Ogólna liczba miejsc dla uprawnionych Emerytów i Rencistów – byłych pracowników wynosi ok. 10% uczestników turnusu wczasów. Zapisy dla Emerytów i rencistów odbywać się będą przed zapisami dla Pracowników w terminach:

A.     I termin [6– 7.04.2021]- dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2016 

B.     II termin [8 – 9.04.2021]– dla osób, które nie korzystały z powyższych form wypoczynku co najmniej od 2019 roku.

Zapisy dla Emerytów i Rencistów odbywać się będąrównież drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.     Weryfikacja uprawnień osób zapisujących się dokonywana będzie w trakcie zapisów. 

 1. Zapisów dokonuje się osobiście:

A. Drogą elektroniczną podając miejsce wyjazdu,termin, ilość miejsc oraz numer telefonu kontaktowego,

B. Telefonicznie poprzez kontakt z pracownikiem CMC PutexSp. z o.o.

 IV. ODPŁATNOŚĆ

1.        Zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązuje poniższa Tabela odpłatności w zależności od dochodu na członka rodziny [liczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu ZFŚS, pkt 2:

 

 

Dochód Próg Wczasy [% odpłatności od ceny skierowania]
Do 2.200 zł I 20%
2.201 zł – 3.500 zł II 30%
3.501 zł – 4.900 zł III 35%
4.901 zł – 6.100 zł IV 45%
6.101 zł – 7.000 zł V 60%

V. WPŁATY 

 1. Opłaty za wczasy rodzinne krajowe należywpłacić w CMC Putex Sp. z o.o. wg. poniższego:
  1. Zaliczka w wysokości 150 zł od osoby płatnaprzy podpisaniu umowy.
  2. Pozostała kwota odpłatności do 30 dni przedrealizacją świadczenia.
 • Podpisanie umowy i dokonanie zapłaty zaliczki musi nastąpić do 10 dni roboczych od dokonania zapisu dla Oferty Wczasy RodzinneD.W. Orlik i Star Dadaj. Dla pozostałej oferty do 10 dni roboczych  po uzgodnieniu terminu z ośrodkiem.
 • Brak wpłaty zaliczki w ww. terminie powoduje skreślenie uczestnika i zapisanie nowego z listy rezerwowej.
 • Rezygnacja z wyjazdu:

Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem powoduje utratę zaliczki i obciążenie zapisanych uczestników pełnymi kosztami.

Powyższe ma zastosowanie jeżeli miejsca z rezygnacji nie zostaną wykorzystane przez innych   pracowników.

Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: [2,5% wartości imprezy].

 

VI. LIMITY MIEJSC 

1. Środki na realizację Wczasów Rodzinnych zostają określone w preliminarzu wydatków z Funduszu Socjalnego na dany rok sporządzany do 31 stycznia. Ilość osób mogących skorzystać z tej formy wypoczynku zależna jest od dostępności funduszy w danej pozycji.

 

 

UWAGI!!!

1. Organizator wypoczynku wystawia na rzecz Klienta imienne skierowanie i tylko osoby wymienione na skierowaniu uprawnione są do skorzystania ze świadczeń. W przypadku niezgodności Klient zobowiązany jest pokryć koszty pobytu dodatkowych osób. Obiekty zewnętrzne zobowiązane są do sprawdzania zgodności danych.

2. Użyte dla potrzeb niniejszego regulaminu nazewnictwo nie zmienia klasyfikacji usług obowiązującej w przepisach podatkowo – rachunkowych związanych zarówno z wczasami jak i wycieczkami.

3.       W przypadku wystąpienia niejasności, co do ustaleń niniejszego Regulaminu rozstrzygające decyzje podejmują wspólnie Pracodawca oraz zakładowe organizacje związkowe, w trybie opisanym w §3 ust. 3 i 4 Regulaminu ZFŚS.

4. W okresie stanu epidemii wywołanego chorobą SARS-CoV-2 władze państwowe mają możliwość wprowadzenia, zmiany lub uchylenia określonych zakazów, nakazów oraz środków kontroli zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby w zależności od bieżącej sytuacji. Podjęcie takich działań przez rząd czy właściwe organy danego państwa może bezpośrednio wpłynąć na możliwość i sposób realizacji wczasów rodzinnych przez CMC Putex sp. z o.o.  objętych niniejszym Regulaminem.

5.  W związku z powyższym zastrzega się, iż konieczność przestrzegania wprowadzonych restrykcji epidemicznych może uniemożliwić realizację form wypoczynku lub spowodować konieczność ograniczenia ilości osób z nich korzystających.

6. W przypadku ograniczeń ilościowych o kolejności osób uprawnionych do wypoczynku będzie decydował termin ich zapisu na wypoczynek (Art. III ust. 1 powyżej – osoby z terminu I mają pierwszeństwo przed osobami z terminu II czy odpowiednio terminu III). W przypadku uprawnionych z tego samego terminu,  decyduje data zapisu.